Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni. Atom tuzilishi va xossalari